Ontzorgen is ons vak

Voor een goed advies hoeft u niet ver te zoeken.

Geachte lezer ,

In de loop van oktober raken de nieuwe tarieven 2008 bekend voor uw ziektekostenverzekering.  Ga voor u zelf eens na of u nog tevreden bent met uw huidige verzekeraar en de eerder gekozen dekking.   

De werkgevers die per 1 januari 2008 eigen risico drager voor de WGA willen worden, dienen dit voor 1 oktober geregeld te hebben. Wij helpen u met de overstap en leveren in deze nieuwsbrief de noodzakelijke formulieren.     

De consequenties van de WIA zijn nog lang niet bij iedereen duidelijk. Zowel werkgevers als werknemers blijven zitten met veel vragen. De WIA zou kunnen staan voor "Wat Ingewikkeld Allemaal". Onder dit kopje nemen wij u in deze speciale zorg editie mee naar deze regelgeving en hopen u daarmee meer duidelijkheid te verschaffen.   

Nog een groot aantal zelfstandigen heeft geen voorziening getroffen voor eventuele arbeidsongeschiktheid. Vaak wordt nog gedacht dat de overheid hiervoor zorg draagt. Niets is minder waar. Waar moet u op letten bij het sluiten van deze kostbare maar noodzakelijke verzekering? 

De overheid heeft de afgelopen jaren heel wat wijzigingen rond ziekteverzuim doorgevoerd. Heeft dit voor haar gewenste resultaat opgeleverd? In deze nieuwsbrief presenteren wij u een aantal kerngetallen.  

In oktober verschijnt er weer een reguliere nieuwsbrief.       

Met vriendelijke groet,
Henk Smit.

 Koppelingen naar de onderwerpen in deze Nieuwsbrief:


Eigen risico dragen voor de WGA

Sinds 1 januari 2007 is het voor alle werkgevers mogelijk eigenrisicodrager te worden voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Een werkgever die hiervoor kiest, stapt uit het publieke bestel en is dan niet langer bij het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) verzekerd. Als eigen risicodrager neemt u de WGA uitkering gedurende de eerste tien jaren voor eigen rekening en dekt u dit risico af met een verzekering bij een private verzekeraar. Jaarlijks zijn er twee uitstapmomenten; per 1 juli en 1 januari. U dient dan uiterlijk drie maanden van tevoren uw beslissing voor het eigenrisicodragen aan De Belastingdienst kenbaar te maken. Dus vóór 1 april of 1 oktober. Uiterlijk vijf weken daarna moet een garantieverklaring van een bank of verzekeraar worden ingezonden. Dit wordt automatisch door de verzekeringsmaatschappij voor u geregeld waar u het risico verzekert als u uittreedt. Het eigen risicodragen gaat dan in per 1 juli of 1 januari. Op onze internetsitekunt u de betreffende formulieren downloaden.  Het Centraal Planbureau schat dat 30% van de werkgevers in 2007 gebruik zullen maken van de mogelijkheid om eigen risico drager te worden. Dat zijn ruim 105.000 werkgevers. De redenen hiervoor zijn de premiesystematiek en de centralisatie van ondersteuning.  

Lees meer...

Klik hier  voor het maken van een afspraak                                             top


Ziektekosten2008

Vanaf 1 oktober worden de nieuwe premies en voorwaarden voor de zorgverzekeringen bekend gemaakt. U kunt op basis van deze nieuwe gegevens een keuze voor het nieuwe verzekeringsjaar 2008 maken. De nieuwe zorgverzekering gaat in per 1 januari 2008 en u heeft te maken met een opzegtermijn van 2 maanden. De huidige verzekering dient u dus voor 1 november 2007 op te zeggen. Dat geldt ook voor dekkingsaanpassingen.  

Korting op uw zorgverzekering krijgt u tegenwoordig niet alleen via uw werkgever. Want wist u dat u zich bij Quorim ook collectief met korting kunt verzekeren via een vereniging? Bent u al lid, dan is de korting uw directe collectieve voordeel. Bent u nog geen lid, dan is de korting bij Quorim al snel vele malen hoger dan de kosten van het lidmaatschap. Quorim werkt samen met de grootste zorgverzekeraars zoals bijvoorbeeld Avéro Achmea, CZ, Delta Lloyd en Fortis ASR.   

Lees meer...


WIA : WatIngewikkeld Allemaal

Daar zou de WIA prima voor kunnen staan. De overheid geeft met deze Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) een duidelijk signaal af: u zult werken ! Het werken wordt beloond en het niet werken bestraft. Na 2 jaar ziekte krijgt u te maken met deze WIA. Dat wil zeggen, als u meer dan 35% arbeidsongeschikt bent. Onder deze grens blijft u in dienst bij uw werkgever en dient u samen met hem naar een passende oplossing te zoeken. Binnen of buiten het bedrijf. Geen passend werk kan tevens een ontslag procedure betekenen. Ook aan de Werkloosheid Wet (WW) is flink gesleuteld. De WW duur is maximaal 3 jaar en 2 maanden.

Indien u meer dan 80% (duurzaam) arbeidsongeschikt bent valt u in de IVA en zorgt de overheid voor u met een uitkering van 75% van het maximale dagloon (euro 45.017,-). U bent er dan zeer slecht aan toe. Op de site van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) kunt u zelf een berekening maken.

De WIA kent een re-integratieverplichtiing en bij het niet benutten van uw arbeidscapaciteit zal uw uitkering zo'n euro 4.000,-- per jaar bedragen ! Het is dus van zeer groot belang dat u hier maatregelen voor treft. Dit kan in een collectieve voorziening of een eigen voorziening. Er zijn zowel voor de werknemer als voor de werkgever goede oplossingen in de markt. Laat u hierover tijdig informeren voordat het te laat is.             Klik hier voor het maken van een afspraak                                               top

Dearbeidsongeschiktheidsverzekering

klik hier  voor het maken van een afspraak                                              top

Nog niet zo heel lang geleden kenden we voor zelfstandigen de WAZ. Deze overheidsverzekering verzorgde een basisuitkering na 1 jaar ziekte voor de zelfstandigondernemer. De premie werd geïnd door de belastingdienst. Sinds 1 augustus 2004 bestaat deze verzekering niet meer en dient u als ondernemer hiervoor zelf een voorziening te treffen. Deze voorziening moet u in het geval van arbeidsongeschiktheid een uitkering verstrekken tot uw pensioen gerechtigde leeftijd (of zoveel eerder als mogelijk).

De arbeidsongeschiktheidsverzekering kent vele dekkingsmogelijkheden. Een aantal onderdelen in deze dekking is van groot belang en vaak ook prijs bepalend. Zo kan uw verzekering een echte schadeverzekering zijn die alleen uitkeert als er ook daadwerkelijk "schade" aan uw inkomen is. Het wil in deze situatie voorkomen dat het verzekerde bedrag niet of gedeeltelijk wordt uitbetaald. Een andere en veel veiliger variant is de sommenverzekering. Deze keert ongeacht de schade aan het inkomen het verzekerde bedrag uit. Vanzelfsprekend is daarbij wel het percentage van arbeidsongeschiktheid bepalend.  Een ander belangrijk onderdeel is het criteria van arbeidsongeschiktheid. Gaat de verzekeraar uit van uw eigen beroep of kijkt men naar passende arbeid ?   

Ingeval van zwangerschap kennen de meeste verzekeraars een tijdelijke uitkering van 16 weken.  Er zijn hieraan wel wat voorwaarden verbonden.

De premie is fiscaal aftrekbaar van uw inkomen en de eventuele uitkering wordt belast als inkomen. 


Resultaten WIA

Het begon allemaal in 1996 met de Wet Uitbreiding Loondoorbetaling bij Ziekte (WULBZ).  De werkgever was verplicht om de zieke werknemer zelf door te betalen en kon dit privaat verzekeren. De Wet verbetering Poortwachter legde onder andere een re-integratie verplichting op bij zowel de werknemer als de werkgever. Na 2 jaar kon  de werknemer in aanmerking komen voor een uitkering uit de WIA. Wat heeft deze privatiseringsslag opgeleverd?

In 2006 stroomden circa 20.000 arbeidsongeschikten in de WIA (en nog ruim 10.000 oude gevallen in de WAO), terwijl de instroom in de WAO in 2000 nog 100.000 personen bedroeg en in 2004 60.000. Het aantal personen loopt ook in 2007 verder terug. Het aantal WIA uitkeringen is aanzienlijk lager dan men had verwacht.

Door de strenge herboordelingen is ook het aantal WAO uitkeringen fors afgenomen.  Van maar liefst 41% van de herbeoordeelde WAO-cliënten werd de uitkering verlaagd of beëindigd. Een deel hiervan is weer aan het werk en een ander deel is werkloos geworden (verschuiving).   

De uitkeringen voor bestaande WAO- ers is per 01-07-2007 verhoogd van 70% naar 75%. Deze verhoging komt voort uit een toezegging van oud Minister De Geus. Het is hierbij wel van belang dat het aantal uitkeringen per jaar lager is dan 25.000 (nu 20.000).    

Voor de overheid zijn deze resultaten redenen om door te gaan met de versobering van voorzieningen en het verdere privatiseren.  

klik hier  voor het maken van een afspraak                                            top


Klik hier voor het maken van een afspraak                                               top
Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top