Bijzondere klanten

Goed in het bedenken van oplossingen.

Geachte lezer ,

Woekerpolissen, de media is er vol opgedoken. Wat is dit voor een polis en wat is onze visie hierop? Graag geven wij u daar in deze nieuwsbrief meer informatie over.

Een onderdeel van onze zakelijke dienstverlening is het verzorgen van een risicoanalyse. Binnen deze analyse behandelen we, naast de algemene zaken binnen uw onderneming, specifieke risico- en polisaspecten. Van onze bevindingen wordt een rapport opgemaakt. Dit rapport geeft u een totaal overzicht van de getroffen voorzieningen en aandachtspunten. 

Bij eventuele arbeidsongeschiktheid loert het bijstandsniveau om de hoek. De overheid heeft zich op 1 januari 2004 van deze zorgplicht teruggetrokken en de eerste vervelende voorbeelden dienen zich aan.  Zowel bij werkgevers als werknemers is er nog steeds onvoldoende bekend over de gevolgen van de WIA. Het artikel "Zo maar op bijstandsniveau" gaat hier dieper op in. Laat u niet verrassen en zorg tijdig voor een oplossing!   

Veel startende ondernemers ondervinden hinder bij het aanvragen van de VAR- verklaring (verklaring arbeidsrelatie). Lees onderstaand artikel goed door en laat het ons weten indien u ondersteuning bij deze aanvraag nodig heeft.

Harperink Automotive is de Quorim relatie die deze maand aan het woord is in onze speciale relatie rubriek. 

Wij vertrouwen erop, dat wij u met deze nieuwsbrief voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Henk Smit
Directeur

 Koppelingen naar de onderwerpen in deze Nieuwsbrief:

  • Heeft u ook een woekerpolis?
  • Risicoanalyse voor zakelijke dienstverlening
  • Zomaar op bijstandsniveau
  • Problemen met de VAR-verklaring
  • Quorim relatie aan het woord: Harperink Automotive

Heeft u ook een woekerpolis?

Wanneer is er  nu sprake van een zogenaamde woekerpolis? Al heel snel wordt er gegeneraliseerd en zou elke vorm van sparen bij een verzekeraar onder de categorie woekerpolis vallen. Natuurlijk is dat niet het geval. De beleggingsverzekering heeft de bijnaam woekerpolis gekregen, omdat u in sommige gevallen exorbitante bedragen betaalt voor de dienstverlening van de aanbieder. De kosten van uw verzekering met beleggingselement kunnen veel hoger liggen dan van tevoren duidelijk was.  Bovendien pakken de opbrengsten in sommige gevallen lager uit. Daarnaast is het nog van belang wanneer u een dergelijke (soms verplicht gestelde) verzekering heeft afgesloten. Vroeger had men nog fiscale voordelen op het sparen bij een verzekeraar. De overheid is mede schuldig omdat die een belangrijk deel van de fiscale voordelen terugdraaide (2001). Daar kunnen consumenten,verzekeraars en adviseurs niets aan doen.

Wij kunnen u geruststellen: de spaar- of pensioenpolissen die via Quorim zijn afgesloten vallen niet in de categorie woekerpolissen. Wij hebben van tevoren al een gedegen schifting gemaakt en u het allerbeste geadviseerd. In heel veel gevallen is een spaarpolis namelijk niet interessant, omdat er andere spaarvormen zijn met veel lagere kosten. Waar een spaarpolis wel aan te bevelen is, bijvoorbeeld als lijfrenteverzekering, hebben wij kritisch gekeken naar de kosten van de verzekeraar. Bij die selectie kijken wij niet in eerste instantie naar onze (transparante) beloning, maar primair naar de doelstelling van onze klant. Wij willen de klant namelijk ook over 15 jaar nog graag naar tevredenheid kunnen bedienen !

Het KiFiD is het instituut dat klachten in behandeling neemt over onder andere verzekeringen. Op 4 maart jongstleden heeft het KiFiD enkele aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen komen neer op meer duidelijkheid over de premie:

  • Welk deel van de premie is bestemd voor verzekering van kapitaal en welk deel voor de opbouw van kapitaal?
  • Welk deel van de premie is bestemd voor kosten van de verzekeraar?

Ook is het de consument niet altijd even duidelijk hoe de opbouw van het kapitaal tot stand komt. Worden de premies belegd, en zo ja met welke risico’s? Of zijn er garanties, en hoe zien die eruit? Het KiFiD heeft geconcludeerd dat veel partijen in het verleden niet de duidelijkheid hebben gegeven over de beleggingsverzekeringen die een consument mag verwachten.

Het KiFiD beveelt de verzekeraars  aan dat ze zelf actie ondernemen om hun klanten te informeren over hun eigen polis. Verplicht is het niet: als een verzekeraar meent dat er voldoende duidelijkheid is gegeven ten aanzien van kosten, dan hoeven zij die aanbeveling niet op te volgen. Ook het verstrekken van eventuele compensaties zal daarvan afhangen. Deze maand is een nieuw onderzoek opgestart: over de kosten van pensioenverzekeringen. In onze nieuwsbrief zullen wij u daarover blijven informeren.

Wilt u meer informatie over dit onderwerp ontvangen, neemt u dan contact met ons op. Op de site van de Stichting Woekerpolis Claim en de KiFiD is eveneens informatie te vinden.


Risicoanalyse voor zakelijke dienstverlening

Speciaal voor bedrijven binnen de zakelijke dienstverlening heeft Quoriom een risicoscan ontwikkeld.  In deze risicoscan worden breed de risico’s van een onderneming in kaart gebracht. Hiermee zien ondernemers niet alleen risico’s op het gebied van aansprakelijkheid, storing en brand, maar ook technische risico’s, transportrisico’s , risico’s op het gebied van fraude en preventie. De scan resulteert in een totaal rapport voor de ondernemer met een overzichtelijke samenvatting zodat in een paar minuten duidelijk wordt waar de aandachtspunten liggen. Voor vaste (nieuwe) relaties van Quorim is deze analyse kostenloos. Indien deze analyse als second opinion wordt afgenomen geschiedt dit op declaratie basis


Zomaar op bijstandsniveau

De nieuwe regels rond arbeidsongeschiktheid kunnen het inkomen flink doen dalen. Met name jongeren en herintreders zijn hier vaak de dupe van. Gezonde mensen zullen zich maar weinig verdiepen in de regels rond arbeidsongeschiktheid. Verstandig zou dit wel zijn, want wie door arbeidsongeschiktheid wordt getroffen, kan er in inkomen heel flink op achteruitgaan. Dit jaar zijn de regels nog strenger geworden.

Arbeidsongeschiktheid wordt sinds twee jaar geregeld in de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Deze vervangt voor nieuwe gevallen de WAO (vervallen op 01-01-2004). De nadruk ligt niet langer op wat een werknemer niet meer kan, maar op wat iemand nog wel kan (restverdiencapaciteit). Alleen mensen die echt niet meer kunnen werken, krijgen een volledige uitkering. Zie hiervoor ook onze eerdere nieuwsbrieven.

Werknemers die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, tussen de 35 en 80 procent, vallen onder de WGA (regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten). Uitgangspunt van deze regeling is dat de arbeidsgeschikte blijft werken; het loon wordt zonodig aangevuld met een uitkering. Die is gebaseerd op het laatstverdiende loon. Per 1 januari 2008  zijn de duur en hoogte ervan verder beperkt. Zo is de maximale duur van de loongerelateerde uitkering verkort van vijf jaar naar 38 maanden. Maar er is nog meer veranderd. Niet langer wordt de duur van de loongerelateerde uitkering van de WGA-uitkering bepaald op basis van leeftijd. In plaats daarvan telt het arbeidsverleden.

Voor elk gewerkt jaar staat een maand uitkering (met een minimum van drie maanden). Daardoor zien mensen met weinig arbeidsverleden sneller een daling van hun inkomen tegemoet. Jongeren krijgen door deze wet een beperkt aantal maanden een uitkering op het niveau van hun oude loon. Indien ze daarna niet meer aan het werk komen dan daalt het inkomen razendsnel.

Een voorbeeld: Hans is een 25-jarige programmeur die vanaf zijn achttiende minstens 52 dagen per jaar in loondienst heeft gewerkt, heeft daarmee het voor zijn leeftijd maximale arbeidsverleden van 7 jaar opgebouwd. Hans verliest door een ongeluk een deel van zijn gezichtsvermogen. Dan krijgt hij bij arbeidsongeschiktheid maximaal 7 maanden een loongerelateerde WGA-uitkering (tot 2008 was dat nog 9 maanden.) Deze uitkering is de eerste twee maanden 75 procent, en daarna maximaal 70 procent van zijn laatstverdiende loon. Dat loon is aan een maximum van 46.200 euro gebonden. Is Hans na zijn studie pas op 23-jarige leeftijd gaan werken, dan heeft hij bij arbeidsongeschiktheid op zijn vijfentwintigste jaar twee jaar arbeidsverleden opgebouwd. Dan krijgt hij slechts maximaal 3 maanden loongerelateerde uitkering.

Is een werknemer na deze periode niet in staat zijn zogenoemde ‘restverdiencapaciteit’ te benutten dan krijgt hij een WGA-vervolguitkering. Dat is een percentage van het minimumloon in plaats van een percentage van het laatstverdiende loon, afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid. In die situatie kan Hans drie maanden na zijn ongeluk op een inkomen uitkomen van bijstandsniveau van zo’n 600 euro netto. Het is een rampscenario dat iedereen kan overkomen. Om dit risico te drukken kan een werknemer zich verzekeren. Dit kan privé maar veel werkgevers bieden (binnen de CAO) een goedkoper collectieve verzekering tegen dit zogenoemde WGA-gat (voorheen WAO-gat).


Problemen met de VAR- verklaring

De Belastingdienst maakt het voor zzp-ers erg moeilijk om een VAR- verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) te krijgen, aldus belangenorganisatie ZZP Nederland. Zo worden aan startende zelfstandig ondernemers onmogelijk te beantwoorden vragen gesteld, waardoor ze hun verklaring mislopen. En mocht de zzp'er onverhoopt toch de goede antwoorden hebben ingevuld, dan komt de fiscus met plan B.

In plaats van een gemakkelijk in te vullen formulier hanteert de Belastingdienst "strikvragen" om de invuller tot verkeerde antwoorden te verleiden. Zo wordt bijvoorbeeld de suggestieve vraag gesteld ‘Bent u verplicht aanwijzingen van uw opdrachtgever(s) op te volgen?' Als de invuller hier ja op antwoordt is het einde verhaal. De Belastingdienst zou dit beter iets kunnen toelichten. Een zelfstandige die een opdracht aanneemt krijgt natuurlijk orders en voorwaarden om de klus af te maken, dat is iets anders dan een arbeidsverhouding.

Andere vreemde vragen zijn ‘Maakt u winst, en zo ja hoeveel?' (hoe kan een startende ondernemer dat weten), ‘Hoeveel tijd steekt u in de onderneming?' (dat zal nog moeten blijken), en ‘Hoeveel klanten heeft uw onderneming?' (startende zelfstandigen hebben niet direct op de eerste dag meerdere opdrachtgevers, dat moet groeien). De meeste ondernemers kunnen bij bovenstaande vragen hun VAR-verklaring al vergeten. Ook wordt de vraag gesteld: ‘Loopt u ondernemersrisico?' De meeste starters denken niet dat ze veel risico lopen en vullen nee in. Het is de bedoeling dat ze aangeven of ze verantwoordelijk zijn voor hun eigen bedrijf en dan is het antwoord: ja. Ondanks de moeilijke vraagstelling zijn er toch zelfstandigen die de vragen goed invullen en dus recht hebben op een VAR-verklaring. Dan komt de Belastingdienst met plan C. Ze gaan bellen met dezelfde strikvragen om vervolgens een VAR ROW-verklaring af te kunnen geven.

ZZP Nederland vindt de vraagstelling ondoordacht en suggestief, en bij een telefonisch vraaggesprek legt de Belastingdienst de zzp-er niet zelden woorden in de mond, zodat er verkeerde antwoorden worden gegeven en de kans op een VAR-verklaring verkeken is. John Marrink van ZZP Nederland: ‘De politiek probeert de schijn op te wekken dat men het zelfstandig ondernemerschap wil stimuleren, maar ondertussen schiet het niet op. Staatssecretaris Bussemaker heeft allerlei toezeggingen gedaan voor betere regels, maar ondertussen voeren de belastingambtenaren een terreur uit onder zelfstandigen.'

Mocht u hiermee in de praktijk worden geconfronteerd of op voorhand vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Bron: infinance daily 23-01-2008


Quorim relatie aan het woord : Harperink Automotive

Heel vroeger liepen er drie draden achter het dashboard voor het complete elektrische systeem. Nu loopt elke draad van en naar het centrale brein. Deze hoofdcomputer zorgt dat elk sein: wegrijden, ramen Harperink Automotiveopenen, inschakelen van het ABS-systeem of het starten van de cd-speler, uitgevoerd wordt. Ondanks prettige voordelen maakt de computer de auto ook storingsgevoeliger. Voor universele garages en schadeherstelbedrijven is het vaak niet lonend de dure maar noodzakelijke apparatuur aan te schaffen waarmee computer- en elektrotechnische storingen in auto’s gelokaliseerd worden. Bovendien vragen dergelijke reparaties dikwijls technische en specialistische kennis met de bijbehorende diploma's, erkenningen en vergunningen, om reparaties volgens de geldende normen uit te voeren.

Het bedrijf Harperink Automotive heeft deze kennis en de apparatuur wel in huis, voor nagenoeg alle automerken. Harperink Automotive is een auto bedrijf uit Sint-Oedenrode, opgericht in mei 2004 door Franc HarperinkFranc Harperink. Harperink Automotive verkoopt geen auto’s, maar werkt als een verlengstuk van het reguliere auto- en schadeherstel bedrijf. Wanneer deze bedrijven er niet uit komen, lost Harperink Automotive de problemen op. Hierbij is Harperink Automotive gespecialiseerd in het diagnose stellen en oplossen van diepliggende elektronische en mechanische storingen. Maar ook voor het inbouwen van verschillende klasse autoalarmen, het tunen van de dieselmotor, wieluitlijning en voor verschillende soorten onderhoud, waaronder onderhoud aan autoairco’s, kunt u terecht bij Harperink Automotive.

De werkwijze die Harperink Automotive hanteert wordt gekenmerkt doordat u als klant snel en vakkundig geholpen wordt. Harperink Automotive is een klein bedrijf, daarom zijn we flexibel en werken we klantgericht. Een goed voorbeeld hiervan is dat wij geen lange wacht rij hebben, dit om u zo snel mogelijk vakkundig van dienst te kunnen zijn. Als we u helpen staat bij Harperink Automotive kwaliteit hoog in het vaandel, daarom is Harperink Automotive officieel Bovag ABA lid en is Harperink Automotive Stek (airco) en SCM (alarm) gecertificeerd. Ook hoort bij top kwaliteit een goede nazorg. Dit doen wij bij Harperink Automotive door de vervangen onderdelen te bewaren en aan u wordt persoonlijk uitgelegd wat voor werk er aan uw auto is gebeurd. Omdat wij overtuigd zijn dat het werk dat we doen goed is, geven wij van Harperink Automotive 6 maanden Bovag garantie.

Jeroen Goërtz, Harperink Automotive

Mocht u meer informatie willen hebben over wat Harperink Automotive voor u kan betekenen, kijk dan op http://www.harperink-automotive.nl/of mail naar info@harperink-automotive.nl

Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top