Persoonlijke en deskundige afwikkeling

Ieder dag staan wij weer voor u klaar!

Geachte lezer ,

U treft deze maand een goed gevulde  nieuwsbrief aan. Ik adviseer u er even rustig voor te gaan zitten. Zo is er veel informatie over de basisverzekering die de bestaande ziektekostenverzekeringen per 1 januari 2006 gaat vervangen. Daarnaast heeft een ieder te maken gekregen met een verhoging van de WOZ waarde. Maar wat betekent deze verhoging  nu concreet voor u ? Is het alleen lastenverzwarend of kunt u hiermee ook voordeel behalen?

De Hoge Raad heeft zich onlangs uitgesproken over het opgeven van een te hoog schadebedrag. Een gewaarschuwd mens telt voor twee! Neem bij twijfel contact met ons op. Wij ondersteunen u graag bij het correct  melden en indienen van een schade.

Heeft u een pensioengat? De kans is groot. Uit recent onderzoek van het Nibud blijkt dat maar liefst twee van de drie Nederlanders een pensioen tekort heeft. Misschien is nu wel het moment om hiervoor maatregelen te nemen.

Tenslotte een artikel over Mugello, het Italiaans service centrum uit midden Nederland. Voor bijzondere Italiaanse auto's kunt u bij hen aankloppen. Zij zijn deze maand aan bod in  "de Quorim relatie aan het woord". Laat het ons even weten als u ook graag uw bedrijf wilt presenteren.   

Met vriendelijke groet,

Henk Smit.
 

Koppelingen naar de onderwerpen in deze Nieuwsbrief


De basisverzekering

Op 1 januari wijzigt het ziektekostenstelsel naar verwachting drastisch. Met de komst van de nieuwe basisverzekering vervalt het huidige onderscheid tussen ziekenfonds en particulier. De basisverzekering bestaat voor iedereen uit hetzelfde ziektekostenpakket waarbij het mogelijk is om een aanvullende verzekering af te sluiten. Eind 2004 is het wetsvoorstel door de Tweede Kamer aangenomen. De verwachting is dat deze op 1 mei door de Eerste Kamer wordt goedgekeurd.

Eén standaardpakket
De basisverzekering wordt een standaardpakket met gelijke voorwaarden voor iedereen en biedt dekking tegen alle noodzakelijke, op genezing gerichte zorg. De overheid bepaalt welke zorg tot de dekking van de basisverzekering hoort en wanneer de verzekerde hierop aanspraak kan maken. De volgende vormen van zorg zullen vergoed worden vanuit de basisverzekering:
- geneeskundige zorg;
- mondzorg;
- farmaceutische zorg;
- hulpmiddelenzorg;
- verpleging;
- verzorging;
- verblijf in verband met geneeskundige zorg;
- vervoer in verband met het ontvangen van zorg of diensten (+AWBZ).

Ook het eigen risico is door de overheid bepaald. Het eigen risico is vastgelegd in vijf treden van honderd euro. Bij een hoger eigen risico kan een korting worden verstrekt die de zorgverzekeraar zelf mag vaststellen. Deze is dus niet wettelijk vastgelegd.

Verschillende verzekeringsvormen
De verzekeraar heeft een zorgplicht voor de zorg die vanuit de basisverzekering verstrekt wordt. Dit betekent dat een verzekerde recht heeft op prestaties, bestaande uit zorg of overige diensten waaraan hij behoefte heeft en op vergoeding van de kosten van deze zorg. De zorgverzekeraar mag zelf bepalen door wie en waar de zorg verzekerd wordt. Dit betekent dat de verzekeraar vrij is om te bepalen of hij contracten sluit met zorginstellingen of niet, of een mix hiervan. Een verzekeringsmaatschappij kan dus verschillende vormen van de basisverzekering aanbieden.

Evenals voor de ziekenfondswet geldt voor de basisverzekering een acceptatieplicht voor de zorgverzekeraar. Dit geldt voor alle verzekerings-modellen die de verzekeraar aanbiedt. De zorgverzekeraar mag dus niemand die in zijn werkgebied woont weigeren voor de basisverzekering. Ongeacht de verzekeringsvorm die een verzekerde kiest.

De premie
Met de basisverzekering komen de huidige wettelijke bijdragen zoals deze gelden voor particulier verzekerden te vervallen. De nieuwe premie bestaat dan uit de volgende twee aspecten:
1. de verplichte inkomensafhankelijke bijdrage van de werkgever;
De werkgever betaalt door middel van een inkomensafhankelijke bijdrage ongeveer 50% van de kosten van de gezondheidszorg.
2. de nominale premie.
De verzekerde betaalt een nominale premie aan de zorgverzekeraar. Deze nominale premie kan per verzekeraar verschillen. Dit komt bijvoorbeeld doordat een verzekeringsmaatschappij contracten kan afsluiten met zorginstellingen wat een positief effect op de premie kan hebben. Per zorgverzekeraar geldt wel dat er slechts één nominale premie per polisvariant geldt: iedereen met dezelfde polis betaalt dus dezelfde nominale premie. Verzekerden tot 18 jaar betalen geen nominale premie. Voor collectieve contracten mag de zorg-verzekeraar een korting op de nominale premie geven. Deze korting mag maximaal 10% bedragen. De korting voor een collectief contract wordt bepaald op basis van het aantal deelnemers en de gemaakte afspraken. Een collectiviteit hoeft overigens niet per definitie gesloten te worden door een werkgever. Iedere rechtspersoon, waaronder dus ook verenigingen en stichtingen, kunnen een collectief contract sluiten.

Aanvullende verzekeringen
Net als in het huidige ziekenfondsstelsel wordt niet alle zorg vergoed in de basisverzekering. Om verzekerden toch optimale zorg te kunnen bieden kunnen zorgverzekeraars aanvullende verzekeringen samenstellen.

Klik hier voor het maken van een afspraak.                                       top

Hoge Raad straft fraude met verzekeringen af

Op 3 december 2004 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan die voor het verzekeringsbedrijf én voor u van belang is. Graag lichten wij u deze toe.

Wat was het geval?
Een verzekerde meldde een diefstalschade. In totaal werd een bedrag aan schade geclaimd van € 2.105,-. De verzekeraar stelde een onderzoek in. Hierbij bleek dat de verzekerde twee nota’s had opgehoogd. Het ging hierbij om een broche en een horloge. In totaal was het bedrag vermeerderd met € 317,-.

De verzekeringsmaatschappij weigerde hierop de volledige schade te vergoeden. En hierbij hadden ze als argument dat de polisvoorwaarden staat dat “het verstrekken van onjuiste informatie over de schade volledig verval van recht op een uitkering meebrengt”.

De verzekerde was het met dit oordeel niet eens en procedeerde maar liefst tot aan de Hoge Raad. De Hoge Raad was van oordeel dat de verzekeraar de schade niethoeft te vergoeden omdat de verzekerde met opzet getracht heeft de verzekeringsmaatschappij te misleiden door de nota’s te verhogen.

Een belangrijke les hierbij is dat u altijd zorgvuldig moeten handelen bij het claimen van een schade. Zijn er zaken rond het indienen van een schadeaangifte die onduidelijk voor u zijn, vraag ons dan om advies. Wij zijn er om uw belangen op het gebied van verzekeringen te behartigen.

Klik hier voor het aanvragen van meer informatie                               top

Ruim 60 % heeft een pensioengat

Twee op de drie Nederlanders bouwen geen volledig pensioen op. Vooral alleenstaande ouders hebben te kampen met een pensioengat. Het overgrote deel van deze eenoudergezinnen doet hier echter niets aan. Dat blijkt uit het rapport `Geldzaken in de praktijk` van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Het rapport is het resultaat van een onderzoek dat het Nibud uitvoerde in samenwerking met de Wageningen Universiteit. Het Nibud stelt dat de oudedagsvoorziening in orde is als 70% van het laatstverdiende loon als pensioen kan worden genoten. Meer dan eenderde van de ondervraagden heeft een pensioengat omdat er een aantal jaren geen pensioen is opgebouwd. Vooral bij eenoudergezinnen is dit het geval. Ook heeft de echtscheiding bij deze groep vaak een pensioengat geslagen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat hoger opgeleiden vaker een pensioengat hebben dan lager geschoolden. Dat komt omdat hoger opgeleiden vaker van baan wisselen en vaker salarissprongen maken. Het is verstandig hier in een vroeg stadium maatregelen voor te nemen. 

Klik hier voor het maken van een afspraak                                          top

Nieuwe WOZ-waarde: vreugde en schrik

In de afgelopen weken hebben alle Nederlandse huishoudens een zogenoemde WOZ-beschikking ontvangen.  Velen zullen de beschikking met gemengde gevoelens hebben gelezen. Terecht?

Wet Waardering Onroerende Zaken
Op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken wordt om de paar jaar de waarde van elke woning in Nederland vastgesteld. De beschikking die u nu heeft ontvangen geeft de taxatie aan van de waarde die de woning bij verkoop zou hebben. Hierbij wordt gekeken naar de staat van de woning per 1 januari 2005 en wordt vervolgens een schatting gemaakt wat de verkoopwaarde van deze woning was op de datum 1 januari 2003.

Waarde flink gestegen
De vorige WOZ- beschikking betrof de waarde van de woning per 1 januari 1999. In de periode 1999 – 2003 zijn de waardes van onroerend goed aanzienlijk gestegen. Een stijging van de waarde in deze periode van meer dan 50 % is beslist geen uitzondering. Op zich zullen veel eigenaren van een woning blij zijn om te zien dat de investering die zij in het verleden hebben gedaan door een eigen woning te kopen op korte termijn leidt tot aanzienlijke vermogensvorming. Maar er is niet alleen vreugde. Want over de WOZ- waarde wordt belasting geheven. Een hogere WOZ- waarde kan dus een hogere belastingaanslag betekenen. En dat dempt de vreugde.

WOZ-waarde: basis voor verschillende verzekeringen
De vastgestelde WOZ-waarde wordt gebruikt voor drie verschillende belastingen:
• Voor de onroerendezaakbelasting. Deze belasting treft zowel eigenaren als huurders.
• Voor de inkomstenbelasting. Alleen eigenaren van een woning krijgen hiermee te maken bij het bepalen van het  zogenaamde eigenwoningforfait.
• Voor één van de heffingen van het waterschap namelijk het deel “omslag gebouwd”.

Gemeenten passen belasting aan
De onroerendzaakbelasting wordt geheven door de gemeenten. Elke gemeente kan zelf het tarief van de belasting bepalen. Zouden de gemeenten het belastingtarief ongewijzigd laten, dan zouden gemeenten een forse extra inkomsten tegemoet kunnen zien. Immers de totale waarde van alle woningen is met circa 50 % gestegen. Daarom hebben veel gemeenten het belastingtarief verlaagd. Maar in de praktijk zult u zien dat de meeste gemeenten toch door de stijging van de woningprijzen extra inkomsten via de onroerendezaakbelasting krijgen.
 
Onderzoek verlaging van uw hypotheekrente
Misschien dat de nieuwe WOZ-beschikking voor u toch een voordeel kan inhouden indien u in de afgelopen jaren een hypotheek heeft afgesloten. Bij hypotheken waarbij het geleende bedrag min of meer gelijk is aan de waarde van de woning, rekenen banken en andere financiële instellingen vaak met een risico-opslag die wel tot 0,3 % kan oplopen. Indien de waarde van de woning nadien echter sterk stijgt, is er eigenlijk geen reden meer om deze extra risico-opslag te betalen. Bij de bank kan in dat geval een aanvraag worden ingediend om deze opslag te laten vervallen. Bij een hypotheek van bijvoorbeeld € 255.000,- levert dit al een voordeel op van € 765,- bruto per jaar!

Aanbod
Wanneer u ons een kopie van uw nieuwe WOZ- beschikking stuurt, gaan wij graag voor u na of u uw woonlasten kunt verlagen. Dat kan op verschillende manieren. Vervallen van de risico-opslag, het oversluiten van uw bestaande hypotheek naar een goedkopere of door eens goed te kijken of het voor u voordeliger is een woning te kopen in plaats van te blijven huren.

Klik hier voor het maken van een afspraak                                      top

Quorim Relatie aan het woord: Mugello

Mugello is een bekende naam in de wereld van Italiaans klassiek. Zij zijn gespecialiseerd in klassiekers en komende klassiekers. In hun showroom treft u pracht exemplaren aan van onder andere Alfa Romeo, Maserati en Ferrari. Zo kunt u met eigen ogen een Alfa Romeo 1300  GT junior (Bertone) bekijken die in absolute nieuwstaat verkeert. Maar ook staat u oog in oog met een Maserati Merak 3000 SS of een Alfa Romeo 1600 Super Promiscau . Staat uw favoriete auto er niet bij? Geen enkel probleem. Mugello heeft internationale contacten en kan samen met u op zoek gaan naar uw favoriete klassieker of youngtimer. Samen met de deskundige adviseurs van Mugello kunt u uw eigen auto samenstellen. Al eerder heeft Mugello auto's gebouwd die klassiek ogen maar qua techniek uiterst modern zijn. Zo is uw auto veilig, schoon en zeer geschikt voor dagelijks gebruik.

Mugello heeft tevens een aanvullend diensten pakket. Zij kunnen uw auto taxeren, verzekeren en stallen. Alles onder één dak. Dat maakt Mugello zo uniek. Graag tot ziens bij Mugello. U zult het daar naar uw zin  hebben !
 
Mugello
Kosmonaut 14
3824 MK  Amersfoort
T. 033 4557150      
E. info@mugello.nl
W. www.mugello.nl

                                                                                                      top


Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Sinds 2023 maakt Quorim onderdeel uit van Summa Groep.

Contact

Quorim BV

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging 's-Hertogenbosch

Pettelaarpark 110 (hoofdkantoor)    

5216 PS  's-Hertogenbosch

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top