Ook voor bijzondere risico's

verstand van verzekeren

Cyberverzekering

cyberverzekering offerte aanvraag

Direct een offerte aanvragen? Maak dan gebruik van het aanvraagformulier: offerte aanvraag cyberverzekering cyberverzekering

Cyberaanvallen

Een cyberaanval is een aanval op computers, servers, websites en dergelijke door criminelen of terroristen. Meestal met als doel persoonlijke informatie te verkrijgen of computersystemen onklaar te maken en op die manier communicatie te belemmeren. Steeds vaker worden bedrijven afgeperst door deze "digitale criminelen". Cyberaanvallen nemen in aantalen toe en staan hoog op de lijst met grootste bedreigingen. 

Maar liefst 98 procent van de ondernemers krijgt te maken met de gevolgen van een cyberaanval.

Samenwerking met cyberspecialist Hiscox

Cyberclear by Hiscox is de cyberverzekering die de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verloren data, gegevensdiefstal en andere vormen van cybercrime dekt. Het is een verzekering die voortbouwt op jarenlange ervaring met de gevolgen van data-inbraak en hackers. Vanwege deze ervaring heeft Quorim er voor gekozen om op het gebied van cyber een samenwerking met Hiscox aan te gaan.

Snel en doelgericht reageren op dataverlies, hackers of cyberaanvallen beperkt de schade. De cyberverzekering van Hiscox is inclusief assistentie van ervaren security-professionals, met wereldwijd bereik en met uitgebreide juridische expertise. Meldt u een inbreuk? Dan staan ervaren professionals voor u klaar. Zij helpen u databases en websites te repareren, belanghebbenden te informeren en juridische kosten te beperken.

CyberClear by Hiscox dekt de financiële gevolgen van cybercrime, zoals inbreuk op uw systemen of data:

 • kosten van forensisch onderzoek;
 • kosten van communicatie met providers, klanten, toezichthouders, justitie, creditmaatschappijen en andere belanghebbenden;
 • kosten voor extra klantenondersteuning, bijvoorbeeld via een call centre;
 • kosten van crisismanagement, reputatieherstel en PR-campagnes.

Een cyberverzekering geeft u financiële rust na een cyberaanval.

Privacy

De gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens zijn verzekerd:

 • kosten van onderzoek door bijvoorbeeld justitie of creditcardmaatschappijen;
 • claims van individuele personen;
 • boetes opgelegd door toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen.

Hacking

U bent verzekerd tegen schade veroorzaakt door hackers:

 • reparatie, vervanging of herstel van websites, programma’s of data;
 • kosten van gestolen software of data;
 • kosten van onderzoek en advies in systeembeveiliging;
 • kosten van forensisch onderzoek naar de identiteit van een hacker;
 • kosten van PR-advies voor reputatiebescherming.

Afpersing

De schade veroorzaakt door hackers die uw website of data gijzelen, is verzekerd. De cyberverzekering is inclusief bijstand van security-experts. Ook krijgt u in veel gevallen het eventueel betaalde losgeld vergoed.

Inkomstenverlies door cybercrime

Als een DDoS-actie, een aanval of een andere vorm van cybercriminaliteit in uw computersystemen leidt tot inkomstenverlies, bijvoorbeeld door uitval van een webwinkel, is dit verlies gedekt.

Preventiescan

CyberClear by Hiscox is inclusief een gratis securityscan op cyberrisico’s. We werken hiertoe samen met de bedrijven SecureMe2 en RedSocks Security. Hun scans geven inzicht in de huidige status van de effectiviteit van uw beveiligingsmaatregelen. Ze helpen u ook om uw digitale veiligheid te vergroten en de kans op schade na cybercrime sterk te verminderen. 

Disaster Recovery Maturity Scan 

Hoe goed bent u voorbereid op een calamiteit? Hebt u de juiste disaster recovery-maatregelen genomen? KPN Business Continuity is de ervaren organisatie die het voor u test. Als klant van Hiscox kunt u tot 2 maanden na ingangsdatum van uw CyberClear-verzekering de Disaster Recovery Maturity Scan laten uitvoeren. Meer informatie? Lees de brochure!cyberverzekering

Polisvoorwaarden en verzekeringskaart

Hier kunt u de polisvoorwaarden van de cyberverzekering bekijken of downloaden: CyberClear by Hiscox Polisvoorwaarden (2018) cyberverzekering

Maatwerk oplossingen cyberverzekering

Indien u bedrijf een omzet heeft dat groter is dan  € 10 mln? Neem dan contact met ons op voor een maatwerkoplossing: neem hier contact met ons op

Vraag vandaag nog een offerte voor een cyberverzekering aan.

Offerte cyberverzekering aanvragen

U kunt voor het aanvragen van een offerte gebruik maken van deze website of het aanvraagformulier downloaden: aanvraagformulier offerte cyberverzekering . Het volledig ingevulde aanvraagformulier kunt u sturen naar Quorim,  Postbus 156, 5490 AD  in Sint Oedenrode of mailen naar info@quorim.nl .

Verzekeringsvoorstel cyberverzekering

Dit verzekeringsvoorstel geldt voor alle ondernemingen of instellingen met een jaarlijkse omzet tot 10 mln.

Dit formulier dient accuraat en naar waarheid tot worden ingevuld en ons te voorzien van alle informatie, omstandigheden en feiten die voor ons  van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico, als ten aanzien van de verzekeringnemer en verzekerden.

Het verzekeringsvoorstel voor een cyberverzekering is van toepassing op alle ondernemingen, sectoren en activiteiten met uitzondering van:

 • financiële instellingen (bijvoorbeeld banken en verzekeraars)
 • advisering en bemiddeling in financiële producten (bijvoorbeeld verzekerings-, krediet-, pensioen-, en hypotheekadviseur etc.)
 • betalingsverwerking (bijvoorbeeld iDeal, PayPal, Mastercard etc.)
 • sociale media en sociale netwerken (bijvoorbeeld YouTube, Facebook, LinkedIn etc.)
 • kredietbeoordelaar
 • kansspel sector
 • seksbranche

Naam bedrijf *
Naam contactpersoon
Adres *
Postcode en vestigingsplaats *
Telefoonnummer *
Website *
Geef hier de namen van de rechtspersonen op (meer dan 50% eigendom).
Omvang omzet/ expolitatiesom (exclusief BTW, inclusief bovengenoemde rechtspersonen) over de laatste 12 maanden. *

U verklaart dat:

 • er geen omzet wordt gegenereerd direct of indirect in de Verenigde Staten en/of Canada;
 • u niet bekend bent met enige (lopende) aanspraak of omstandigheid die leidt of kan leiden tot een vordering van een derde jegens verzekeringnemer/verzekerde tot vergoeding van schade en/of er geen feiten en/of omstandigheden te melden zijn ten aanzien van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van verzekeringnemer/verzekerde, die voor het beoordelen van deze verzekeringsaanvraag van belang zouden kunnen zijn;
 • er nooit een officiële klacht tegen verzekeringnemer/verzekerde is ingediend, met betrekking tot de wijze waarmee verzekeringnemer/verzekerde met persoonsgegevens is omgegaan;
 • tevens verklaart u dat verzekeringnemer/verzekerde nooit onderwerp is geweest van een onderzoek in verband met persoonsgegevens, inclusief maar niet beperkt tot betaalkaartgegevens, noch van uw activiteiten met betrekking tot privacy;
 • verzekeringnemer/verzekerde van niet meer dan 100.000 betaalkaarten(creditcards) gegevens heeft en/of heeft opgeslagen in haar eigen netwerk en/of (computer)systemen of bij derden.
 • verzekeringnemer/verzekerde een antivirus programma van een gerenommeerde leverancier (b.v. Eset, AVG, McAfee, Norton) heeft geïnstalleerd en geactiveerd op haar (computer)systemen, inclusief Apple computers.

Kies hier uw verzekerde bedrag

De premie is afhankelijk van uw jaarlijkse omzet en de keuze van het verzekerde bedrag. Deze kunt u hieronder aangeven. De premie is exclusief 21% assurantiebelasting.

a) Jaarlijkse omzet € 1 mln verzekerd bedrag per aanspraak en maximaal per verzekeringsjaar:
b) Jaarlijkse omzet tot € 2,5 mln verzekerd bedrag per aanspraak en maximaal per verzekeringsjaar:
c) Jaarlijkse omzet tot € 5,0 mln  verzekerd bedrag per aanspraak en maximaal per verzekeringsjaar:
d) Jaarlijkse omzet tussen € 5  mln en  € 10 mln  verzekerd bedrag per aanspraak en maximaal per verzekeringsjaar:

Bovenstaande tarieven zijn exclusief 21% assurantiebelasting en € 12,10 poliskosten en inclusief beloning voor de adviseur.

Er geldt een eigen risico van € 1.000 per schade/aanspraak.
Bij Business Interruption is het eigen risico een wachttijd van 8 uur.

Polisvoorwaarden

CyberClear by Hiscox Verzekeringsvoorwaarden 2018B

KPN Disaster Recovery Maturity Scan

Door middel van een scan op openstaande poorten worden uw online verbindingen geanalyseerd en op kwetsbaarheden gecontroleerd. De uitkomst van de scan geeft inzicht in externe kwetsbaarheden die cybercriminelen kunnen misbruiken om toegang tot uw bedrijfsgegevens te verkrijgen.

Wenst u gebruik te maken van de KPN Disaster Recovery Maturity Scan?
ja
nee

Wet bescherming persoonsgegevens

Hiscox Europe Underwriting Limited zorgt ervoor dat alle wettelijke voorschriften met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, waaronder de voorschriften op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, in acht worden genomen. Door dit aanvraagformulier te ondertekenen geeft u Hiscox Europe Underwriting Limited toestemming om de door u verstrekte persoonsgegevens te registreren en verwerken. Hiscox Europe Underwriting Limited gebruikt deze gegevens voor de acceptatie en de uitvoering van deze overeenkomst, voor statistische analyses, voor het voorkomen en bestrijden van fraude en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Op deze registratie is een privacyreglement van toepassing, alsmede de gedragscode “Verwerking persoonsgegevens financiële instellingen”. In deze gedragscode worden de rechten en plichten van partijen bij de gegevensverwerking weergegeven. De volledige tekst van de gedragscode kan worden opgevraagd bij het Verbond van Verzekeraars, Postbus 93450, 2509 AL Den Haag.

Gewenste ingangsdatum *

Pre-contractuele informatie

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met het sluiten van de verzekering. De dekking zal uitsluitend ingaan na bevestiging daarvan door Hiscox. De contractstermijn is 12 maanden doorlopend, met een stilzwijgende verlenging van telkens 12 maanden, tenzij beëindigd conform de polisvoorwaarden en is maandelijks opzegbaar. Op de verzekeringsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. U bevestigt door ondertekening van dit formulier expliciet dat u de algemene- en specifieke verzekeringsvoorwaarden accepteert en dat u de inhoud en de reikwijdte van de bepalingen van de voorwaarden gelezen en begrepen heeft. Alle informatie is beschikbaar via uw verzekeringsadviseur of op www.hiscox.nl.

Slotverklaring

De verzekeringnemer bevestigt/verklaart mede gelet op de inhoud van artikel 7:928 BW, dat de gegeven informatie/ verklaringen juist en volledig is/zijn en dat mededeling is gedaan (na gedegen onderzoek) van de feiten en omstandigheden die voor Hiscox van belang zijn voor de beoordeling van zowel het te verzekeren risico als ten aanzien van de verzekeringnemer en verzekerden. De verklaringen vormen, tezamen met de overige aan Hiscox Nederland verstrekte informatie in dit formulier, de grondslag voor en vormt een integraal onderdeel van de verzekeringsovereenkomst. Artikel 7:928 BW bepaalt dat de verzekeringnemer verplicht is voor het sluiten van de overeenkomst alle feiten mee te delen die hij kent of behoort te kennen en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar of, en zo ja, op welke voorwaarden, hij de verzekering zal willen sluiten afhangt of kan afhangen. Dit geldt ook voor de derden wiens belangen de verzekering dekt of mede dekt. Indien de mededelingsplicht niet of onvoldoende wordt nagekomen, kan de verzekeraar daar op grond van artikel 7:930 BW, afhankelijk van het verzuim, gevolgen aan verbinden waaronder het met dadelijke ingang opzeggen van de verzekering, het beperken van de dekking en het weigeren of beperken van een schadevergoeding op grond van de verzekering.

Ondertekening

Ondergetekende verklaart verzekeringnemer bevoegd te vertegenwoordigen, zoals directeur, partner of bevoegd manager.

Plaats *
Datum *
Handtekening (u dient hier " akkoord"  in te typen). *


Indien u niet kunt voldoen aan een of meer van de bovenstaande criteria kan er op basis van een ingevuld specifiek aanvraagformulier, beschikbaar bij uw verzekeringsadviseur, een verzoek tot een offerte op maat bij Hiscox worden ingediend. Voor eventuele klachten met betrekking tot deze verzekering kan een verzekerde zich wenden tot de directie van Hiscox via e-mail: hiscox.complaints@hiscox.nl. Wanneer de klacht niet naar tevredenheid wordt behandeld, kan verzekerde zich vervolgens wenden tot het: Kifid (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening) Het AFM-nummer van Hiscox is 12039295.

De Cyber en Data Risks verzekering dekt onder andere de gevolgen van:

 • Systeeminbraak
 • Diefstal of verlies van vertrouwelijke informatie
 • Cyber aansprakelijkheid
 • Hacking
 • Cyber afpersing
 • Bedrijfsschade 

(laatste update 01-03-2020)

Direct contact Stel uw vraag Afspraak maken

Welkom bij Quorim

De oorsprong van Quorim gaat vele jaren terug. De rechtsvoorgangers zijn al in de jaren zeventig begonnen met het adviseren van bedrijven en particulieren. Op onze site treft u regelmatig nieuwsonderwerpen aan die u als particulier of als bedrijf kunnen helpen bij het maken van uw keuzes. Wij adviseren ondernemers en particulieren op het gebied van risicobeheer en verzekeringsoplossingen. 

Contact

Quorim BV
Postbus 156
5490 AD Sint Oedenrode

Tel: 088-7654054
Fax: 088-7654099
info@quorim.nl 

Direct contact

Telefoon

088-7654054

E-mail

info@quorim.nl


Adresgegevens

Vestiging Sint Oedenrode
Kortestraat 3a (hoofdkantoor)
5491 SZ  Sint-Oedenrode

Vestiging Ekkersrijt
Ekkersrijt 4607
5692 DR Son en Breugel


Openingstijden

Van maandag t/m vrijdag geopend
van 08.30 uur tot 17:30 uur *

Stel uw vraag

Wij staan u graag te woord! Vul uw vraag en gegevens in en wij reageren zo snel mogelijk.

Afspraak maken

Direct contact
Stel uw vraag
Afspraak maken
Top